Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI DLA ZWIERZĄT „LUBOMIRKA"

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne Fundację ustanawia:
Elżbieta Józefowicz- Zdunek
Fundacja działa w oparciu o zapisy ustawy o fundacjach i postanowieniach niniejszego Statutu

 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja dla zwierząt „LUBOMIRKA"
 2. Fundacja  dla  zwierząt  „LUBOMIRKA"   zwana   dalej   Fundacją  została ustanowiona aktem notarialnym z dnia.................. i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tj. Dz. U. z 199r. Nr 46 póz. 203 z późniejszymi zmianami).
 3. Fundacja ma osobowość prawną,
 4. Czas Fundacji nie jest oznaczony
 5. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej
 6. Siedzibą Fundacji jest LUBOMIERZ. Dla właściwej realizacji statutowych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Fundacja może tworzyć zakłady i Filie a także przystępować do spółek i fundacji w celu efektywniejszego realizowania celów statutowych.
 8. Fundacja używa pieczęci wg wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
 9. Fundacja posiada własne logo.
 10. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Ochrony Środowiska

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DYIAŁANIA FUNDACJI

- Fundacja została powołana w celu społecznie użytecznym i realizuje swoje cele poprzez upowszechnianie wśród społeczeństwa znajomości zasad zawartych w Deklaracji Praw Zwierzęcia z 1978 roku oraz Ustawie o ochronie zwierząt z 1997 roku. Celem Fundacji jest działalność charytatywna w zakresie opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, a w szczególności:

 1. Działanie na rzecz dobrostanu zwierząt
 2. Niesienie pomocy porzuconym i pokrzywdzonym zwierzętom, oraz zapobieganie ich bezdomności poprzez opiekę nad nimi, karmienie i sterylizację.
 3. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt.
 4. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, oraz zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego traktowania zwierząt.
 5. Ochrona środowiska a w szczególności zwierząt.
 6. Prowadzenie przytuliska dla przygarniętych zwierząt domowych, opieka nad nimi oraz organizowanie adopcji. 
 7. Działalność edukacyjna na rzecz zwierząt w środowisku wiejskim poprzez kontakt ze szkołą i parafią. 
 8. Zorganizowanie wolontariatu wśród młodzieży szkolnej Gmina Mszana Dolna

Fundacja realizuje cele statutowe przez nieodpłatną działalność pożytku publicznego, a w szczególności:

 1. prowadzenie miejsc opieki nad zwierzętami, zakup karmy, siedlisk i innych potrzebnych rzeczy do stworzenia właściwych warunków dla zwierząt,
 2. udzielanie pomocy weterynaryjnej potrzebującym zwierzętom oraz zakup środków antykoncepcyjnych,
 3. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami oraz podejmowanie zwierzętom oraz podejmowanie interwencji w obronie zwierząt, zwalczanie topienia i mordowania nienarodzonych kocięt,
 4. zbieranie środków rzeczowych oraz finansowych na potrzeby Fundacji,
 5. współpracę z policją i strażą miejską.
 6. dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami i statutem Fundacji.

Fundacja ma prawo nagradzać osoby szczególnie aktywne w pracach fundacji poprzez nadanie dyplomów, zaświadczeń, odznak, tytułów itp.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 1. Na majątek Fundacji składają się fundusz założycielski w wysokości 2.000.-zł (słownie - dwa tysiące złotych), oraz dochody, rzeczy ruchome, wartości materialne i środki uzyskane w toku jej działania.
 2. Fundacja może czerpać również środki ze zbiórek publicznych zapasów lub darowizn osób prawnych i fizycznych, mających swoje siedziby w Polsce i za granicą, z odsetek bankowych.
 3. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
 4. Dochody z darowizn, spadków, zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji.
 5. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
 6. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów, lub osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa.
 2. przekazywać majątku na część jej fundatorów.
 3. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach, towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI:
Organami Fundacji są:

 • Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem,
 • Zarząd wybrany jest przez Fundatora Fundacji,
 • Fundator pełni funkcję Prezesa Zarządu na czas nieokreślony, 
 • Zarząd składa się z czterech osób, 
 • W skład Zarządu wchodzą: Prezes Fundacji, Vice-Prezes i dwóch członków, 
 • Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony,

KOMPENCJE ZARZĄDU

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:

 • uchwalenie planów finansowych 
 • administrowanie
 • przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji

Zarząd podejmuje decyzję na posiedzeniu w formie uchwał większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

Prezes Zarządu:

 • opracowuje projekty rocznych programów Fundacji
 • kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz zarządza jej majątkiem
 • ponosi odpowiedzialność za realizację celów statutowych Fundacji.
 • Każdy z członków Zarządu ma prawo do jednoosobowej  reprezentacji Fundacji.
 • Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 • W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu w tym prezesa.

ZMIANA STATUTU

 1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji, ani jej podstawowych zadań.
 2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę podjętą na wniosek Zarządu po uzgodnieniu Fundatora.

ROZDZIAŁ V

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków majątku Fundacji uniemożliwiającego realizację jej zadań i celów.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, ustanawiając jednocześnie likwidatora Fundacji.
 3. Obowiązki i uprawnienia likwidatora można powierzyć Zarządowi Fundacji.

PRZEKAZANIE MAJĄTKU FUNDACJI
W przypadku likwidacji Fundacji majątek powstały po jej likwidacji będzie przekazany mocą uchwały Zarządu podjętej jednomyślnie na rzecz wskazanej w tej uchwale Fundacji lub organizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Krakowie.

Script logo